Obchodní podmínky elektronického obchodu shop.tyden.cz

(dále jen „OP")

Tyto OP platí pro nákup produktů vydavatelství EMPRESA MEDIA, a.s.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost EMPRESA MEDIA, a.s. se sídlem Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 26418011 (dále jen „dodavatel") a kupujícího (dále jen „zákazník", „spotřebitel").

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

1. Základní údaje
2. Vymezení pojmů
3. Objednávka zboží a předplatného
4. Zaslání zboží a cena dopravy
5. Osobní odběr zboží
6. Záruční podmínky a reklamace
7. Odstoupení od smlouvy
8. Změny v odběru předplatného
9. Ochrana osobních údajů spotřebitele
10. Závěrečná ustanovení

Souhrn pro předplatitele

Všeobecné obchodní podmínky předplatného

Objednání předplatného
Předplatné lze objednat písemně u vydavatele EMPRESA MEDIA, a.s. na adrese oddělení předplatného. V případě, že zákazník (předplatitel) nezvolí jiný termín bude Objednávka zavedena od nejbližšího čísla vydání.

Úhrada předplatného
Předplatné lze uhradit všemi platebními metodami nabízenými v elektronickém obchodě na adrese shop.tyden.cz, kromě platby dobírkou, kterou nelze pro úhradu předplatného využít.
V případě, že zákazník (předplatitel) zvolí pro platbu předplatného platbu bankovním převodem nebo složenkou budou mu tyto zaslány (faktura elektronicky nebo poštou, složenka pouze poštou) na adresu zákazníka (pláce předplatného). V případě neuhrazení předpisu předplatného (faktura, složenka) do 14 dnů po jeho obdržení bude předplatné ukončeno.

Reklamace
Předmětem reklamace je nedodání výtisku, dodání neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku, nevložení přílohy.

Reklamace je možno uplatnit v oddělení předplatného a to bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců.

Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady periodického tisku a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 616 a násl. zák.č.40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Doručování
Předplatitel umožní doručovateli přístup ke své poštovní schránce. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Česká pošta s.p.. Všeobecné obchodní podmínky firmy Česká pošta jsou k nahlédnutí na adrese www.ceskaposta.cz.

Dočasné a trvalé změny, přerušení předplatného
V případě žádosti o dočasné nebo trvalé změny, či přerušení odběru, je nutné informovat písemně vydavatele nejméně 10 dnů před datem účinnosti změny. V případě přerušení odběru se automaticky prodlužuje předplatné o období, kdy nebylo doručováno.

Zrušení odběru
Zrušení předplatného bude provedeno na základě písemné žádosti. V tomto případě dojde k ukončení odběru po skončení předplatitelského období. V případě žádosti o ukončení odběru dříve, než vyprší předplatitelské období, nevzniká nárok na dobropisování částky za neodebrané výtisky. Nárok na vrácení přeplatku vzniká pouze v případě úmrtí či jiného závažného důvodu. Přeplatek bude zaslán poukázkou typu “B”.

Dárky k předplatnému
Pokud je k předplatnému nabízen dárek, vztahuje se pouze na nové předplatitele. V případě vyčerpání jednoho dárku jsme oprávněni zaslat dárek jiný.

Závěrečná ujednání
Smluvní vztah mezi předplatitelem a vydavatelem se řídí ustanovením obchodního zákoníku a to i v případě dodávání periodik mimo území České republiky.

1. Základní údaje

Dodavatel
EMPRESA MEDIA, a.s. Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 - Braník
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 26418011
DIČ: CZ26418011

Kontaktní údaje
Telefon:  +420 222 994 110, +420 222 994 199
Fax: +420 222 994 042

Email
obchod(zavináč)tyden.cz

Na emaily odpovídáme ve většině případů do 24 hodin, nejpozději do 3 dnů

Bankovní spojení

Raiffeisenbank a.s. 5383200001/5500
Raiffeisenbank a.s. 5383200028/5500

Adresa pro reklamace
EMPRESA MEDIA, a.s. Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 - Braník
Telefon:  +420 222 994 110, +420 222 994 199

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je společnost EMPRESA MEDIA, a.s. se sídlem Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 - Braník, IČ: 26418011.

Zákazníkem je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

3. Objednávka zboží a předplatného

Nabídka produktů na stránkách shop.tyden.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech nabízených položek. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky. U předplatného je termín začátku odběru volitelný.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Potvrzením objednávky ze strany dodavatele. tj, zasláním e-mailové zprávy o přijetí objednávky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem, se uzavírá kupní smlouva mezi zákazníkem a dodavatelem.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že dodavatel jej může v souvislosti s jeho objednávkou vybraných produktů (například alkoholických nápojů) požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti zákazníka). Na tuto žádost dodavatele je zákazník povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určuje dodavatel na 2 pracovní dny. Neprokázání této podmínky ze strany zákazníka je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany dodavatele.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a další poplatky jsou uvedeny níže.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka:

A, do potvrzení objednávky dodavatelem. Potvrzením objednávky dodavatelem se rozumí zaslání shrnutí objednávky na e-mailovou adresu vyplněnou zákazníkem při objednání zboží.  Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

B, zákazník může zrušit objednávku do 3 hodin po zaslání shrnutí objednávky, a to tak, že zašle požadavek na storno objednávky na e-mailovou adresu obchod(zavináč)tyden.cz a uvede číslo objednávky, své jméno, příjmení a kontaktní e-mailovou adresu. Zrušení objednávky je však možné pouze v případě, že doposud neproběhla platba za objednané zboží.

C, Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy a po uplynutí 3 hodinové lhůty je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a to za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Výše uvedenými podmínkami není dotčeno právo zákazníka na odstoupení od smlouvy (viz. bod 7. těchto OP).

4. Zaslání zboží a cena dopravy

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky je elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ve kterém si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh a dostupnost zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem přijetí potvrzení do e-mailové schránky zákazníka je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky v případě úhrady kupní ceny prostřednictvím on-line platebních metod, případně úhradou platební kartou; a do 1-5 pracovních dnů od připsání platby na účet dodavatele v případě úhrady kupní ceny prostřednictvím převodu na účet. V případě předplatného časopisů bude toto zahájeno dle požadavků zákazníka a dodáváno prostřednictvím doručovací služby v den vydání titulu.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Nepřevzetí zásilky není považováno za odstoupení od smlouvy. V případě, že není objednávka řádně a včas stornována, je zákazník povinen uhradit dodavateli náklady spojené s odesláním zásilky, tj. náklady na balné a poštovné v plné výši. Náhrada se počítá dle platného ceníku České pošty a poplatku za manipulaci a balné ve výši 10 Kč.

Ceník dopravy
Dopravu zboží na určenou adresu zajišťuje dodavatel prostřednictví České pošty, a to formou obyčejné listovní zásilky. Zaslání zboží v běžném množství je na území ČR zdarma. U předplatného doručovaného na adresu v ČR je doprava rovněž zdarma, pro zahraniční předplatné prosím kontaktujte společnost MediaCall, s.r.o. na adrese export(zavináč)mediaservis.cz, případně telefon +420 532 165 165.

Náklady na zaslání běžného množství produktů z našeho eshopu do zahraničí se řídí následujícím ceníkem:

Evropské i mimoevropské země

Hmotnost                   Cena (Kč)
Do 20 g                       30,-
Do 50 g                       35,-
Do 100 g                     45,-
Do 250 g                     75,-
Do 500 g                     105,-
Do 1000 g                   180,-
Do 2000 g                   300,-
Do 6 kg                       340,-
Do 7 kg                       380,-
Do 9 kg                       460,-
Do 10 kg                     500,-

Ceny jsou uvedené včetně DPH. Pro doručení zásilek větších hmotností do zahraničí nás kontaktujte na adrese obchod(zavináč)tyden.cz

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazníkovi bude vystavena faktura - daňový doklad, která bude zaslána na e-mailovou adresu zákazníka.  Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží.

- Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele.

- Dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby (Česká pošta), přičemž dobírkou nelze uhradit předplatné magazínů.

- Platební kartou - zákazník je po odsouhlasení položek v nákupním košíku, odsouhlasení ceny, zadání povinných údajů a zvolení platby kartou přesměrován na zabezpečené stránky poskytovatele platební brány. Tím je společnost GOPAY s.r.o., IČ: 260 46 768, založena v r. 2002.
Společnost je držitelem povolení ČNB k vydávání elektronických peněz podle zákona č. 124/2002 Sb. o platebním styku a je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 11030. Platba kartou probíhá skrze platební bránu Global Payments (GP).

- Online platebními metodami: peněženka GoPay provozovatele GOPAY s.r.o., MojePlatba provozovatele Komerční banka a.s. , ePlatby provozovatele Raiffeisenbank a.s. , mPeníze provozovatele BRE Bank S.A. (mBank)

- Platbou převodem poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

- Platbu předplatného je též možné uskutečnit složenkou, která bude zákazníkovi zaslána na základě jeho požadavku. U předplatného v případě neuhrazení předpisu předplatného (faktura, složenka) do 14 dnů po jeho obdržení bude předplatné ukončeno.

Reklamace plateb

Reklamaci platby je nutné uplatnit u dodavatele bezodkladně. Zákazník pošle na adresu obchod(zavináč)tyden.cz následující údaje: své jméno a příjmení, zvolený způsob platby, částku platby, čas a datum realizované platby, ID objednávky, email zákazníka a případně další doplňující informace. Zákazník je povinen poskytnout dodavateli veškerou nutnou součinnost pro vyřešení reklamace. Zákazník je informován o výsledku reklamačního řízení, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od data přijetí reklamace u dodavatele.

Doručování předplatného
Předplatitel umožní doručovateli přístup ke své poštovní schránce. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Česká pošta, s.p.. Všeobecné obchodní podmínky firmy Česká pošta jsou k nahlédnutí na adrese www.ceskaposta.cz.

Doručování ostatního zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Provozovna se nachází na adrese EMPRESA MEDIA, a.s., Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 - Braník a je otevřena v pracovní dny od 8:00 do 19:00 hodin.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

6. Záruční podmínky a reklamace

Reklamace předplatného
Předmětem reklamace je nedodání výtisku, dodání neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku, případně nevložení přílohy.

Reklamace je možno uplatnit v oddělení předplatného a to bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců.

Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady periodického tisku a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 616 a násl. zák.č.40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Kontakt na oddělení předplatného
Oddělení předplatného vyřizuje veškeré objednávky a platby. V případě dotazů či problémů nás můžete kontaktovat v pracovních dnech v době od 9.00 do 17.00 hodin: 

Telefon: 222 994 111
Fax: 222 994 042
E-mail: predplat(zavináč)tyden.cz

Reklamace dalších produktů

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného produktu, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Reklamaci je nutné uplatnit u dodavatele bezodkladně. Zákazník pošle na adresu obchod(zavináč)tyden.cz následující údaje: své jméno a příjmení, e-mailovou adresu zákazníka, popis vady a případně další doplňující informace. Zákazník je povinen poskytnout dodavateli veškerou nutnou součinnost pro vyřešení reklamace.

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je podle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dnů. 

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

7. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Výjimku tvoří případy vyjmenované v § 53, odst. 8 Občanského zákoníku, kdy nelze od smlouvy odstoupit.

Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet zákazníka dle dohody se zákazníkem.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu obchod(zavináč)tyden.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány, budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené a kompletní.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

8. Změny v odběru předplatného

Dočasné a trvalé změny, přerušení předplatného
V případě žádosti o dočasné nebo trvalé změny, či přerušení odběru, je nutné informovat písemně vydavatele nejméně 10 dnů před datem účinnosti změny. V případě přerušení odběru se automaticky prodlužuje předplatné o období, kdy nebylo doručováno.

Zrušení odběru
Zrušení předplatného bude provedeno na základě písemné žádosti. V tomto případě dojde k ukončení odběru po skončení předplatitelského období. V případě žádosti o ukončení odběru dříve, než vyprší předplatitelské období, nevzniká nárok na dobropisování částky za neodebrané výtisky. Nárok na vrácení přeplatku vzniká pouze v případě úmrtí či jiného závažného důvodu. Přeplatek bude zaslán poštovní poukázkou typu "B".

Dárky k předplatnému
Dárek se vztahuje pouze na nové předplatitele. V případě vyčerpání jednoho dárku jsme oprávněni zaslat dárek jiný.

Smluvní vztah mezi předplatitelem a vydavatelem se řídí ustanovením Obchodního zákoníku a to i v případě dodávání periodik mimo území České republiky.

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon, emailové spojení a rok narození. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Podrobné zásady nakládání s osobními údaji uživatelů elektronických služeb vydavatelství EMPRESA MEDIA, a.s. najdete zde.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas s OP, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí, nabízet účast v anketách a průzkumech trh, vše týkající se výhradně produktů a služeb nabízených dodavatelem. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "uživatelského profilu" na webu shop.tyden.cz.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na obchod(zavináč)tyden.cz s požadavkem na vyřazení z databáze nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.
Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů 00041212

10. Závěrečná ustanovení

Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka zákazníka je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi zákazníkem a dodavatelem archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný zákazníkovi. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí s těmito OP.

Tyto OP zákazníkovi umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení OP ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Veškeré spory vzniklé ze smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem, nebudou-li vyřešen jednáním, budou řešeny v řízení před věcně příslušným soudem v Praze.

Tyto OP nabývají účinnosti dnem 23.března 2011spinnOvěřuji data na serveru, čekejte prosím...